Leveringsvoorwaarden

deMINIfabriek
Werkerlaan 233
8043 LV Zwolle

versie 2.0
datum: 01-11-2018

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkopen van deMINIfabriek. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van deMINIfabriek.nl. Op verzoek kunnen wij een schriftelijk exemplaar toesturen.
1.2. Door het bestellen, erkent en aanvaard u deze voorwaarden van levering en betaling. deMINIfabriek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van levering en betaling na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Algemene voorwaarden of contractvoorwaarden van derden worden niet erkend door deMINIfabriek, met uitzondering van een schriftelijke separate overeenkomst.

2. Levering
2.1. Levering van niet 3D geprinte goederen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien niet 3D geprinte goederen niet meer leverbaar blijken heeft klant het recht om de bestelling te annuleren zonder kosten.
2.2. DEMINIFABRIEK tracht levering van 3D geprinte goederen uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is informeert DEMINIFABRIEK klant hier binnen deze termijn over en heeft klant het recht om de bestelling te annuleren zonder kosten.
2.3. Levering op locatie vindt plaats via pakket- of postservice. Het rapport van de vervoerder zal het bewijs van aanbieden van levering zijn. Indien levering op locatie niet heeft plaatsgevonden dient klant tegenbewijs te leveren.
2.4. Alle op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3. Betaling
3.1 Betaling zal plaatsvinden op één van de manieren aangegeven tijdens de bestelprocedure.
3.2 Voor alle te leveren goederen en diensten geldt levering bij vooruitbetaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Orders waarbij levering bij vooruitbetaling is overeengekomen worden in behandeling genomen nadat de betaling is binnengekomen. Klant dient er rekening mee te houden dat er vertraging van 1 tot 3 dagen kan zitten tussen het overmaken en storten op de rekening van DEMINIFABRIEK.

4. Prijzen
4.1. DEMINIFABRIEK houdt het recht voor om gedurende de looptijd van de offerte tussentijds de prijzen aan te passen onder invloed van wettelijke maatregelen of prijswijzigingen bij leveranciers van DEMINIFABRIEK. Klant heeft het recht om de bestelling te annuleren zonder kosten. DEMINIFABRIEK zal in dit geval en bij vooruitbetaling zorg dragen voor restitutie.
4.2. Alle prijzen op de site zijn onder behoud van wijzigingen en publicatie fouten.
4.3. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

5. Proefperiode / herroepingsrecht
5.1. Wanneer er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende marktpraktijken en Consumenten bescherming (artikel 45 ev), heeft de consument het recht om de geleverde goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen (een deel van), zonder reden retourneren. Deze termijn gaat in op het moment van levering. Als de klant de goederen niet binnen 14 kalenderdagen bij DEMINIFABRIEK heeft teruggebracht, wordt de verkoop definitief. De klant, voordat hij de goederen wil retourneren, dient eerst een schriftelijk verzoek te sturen naar DEMINIFABRIEK. Het recht om de producten te retourneren vervalt wanneer zij door de klant is gebruikt of wanneer ze zijn beschadigd. Indien aan de voorwaarden voor retourneren is voldaan draagt DEMINIFABRIEK zorg voor restitutie van het volledige bedrag, binnen 30 dagen na ontvangst. De retourkosten komen voor rekening van de klant.
5.2 Uitgezonderd van artikel 5.1 zijn 3D geprinte goederen die door de klant zelf zijn ontworpen of goederen met een persoonlijk of hygiënisch karakter. Deze goederen kunnen uitsluitend geretourneerd worden indien klant van mening is dat de uitvoering ondeugdelijk is en niet te wijten is aan het ontwerp. In deze gevallen maakt DEMINIFABRIEK kosteloos een nieuwe print. De retourkosten komen voor rekening van de klant.
5.3. Het herroepingsrecht, zoals beschreven in de laatste paragraaf, heeft alleen betrekking op goederen en niet op geleverde diensten.

6 Gegevensbeheer
6.1. Als u een bestelling bij DEMINIFABRIEK plaatst, worden uw gegevens opgenomen in ons lokale klantenbestand. Indien u een online account aanmaakt en bestanden upload naar de Cloud worden uw gegevens tevens bewaard bij een partner.
6.2. DEMINIFABRIEK en haar partners dragen er zorg voor dat klantgegevens niet gedeeld wordt met of verkocht worden aan derden.
6.3  Onze privacyverklaring is terug te vinden op onze website: https://deminifabriek.nl/privacy

7 intellectueel eigendom
7.1 Door deMINIfabriek gemaakte CAD modellen zijn eigendom van deMINIfabriek tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
7.2 Door opdrachtgevers aangeleverde CAD modellen zijn intellectueel eigendom van de opdrachtgever en deMINIfabriek zal deze niet zonder schriftelijke toestemming repliceren dan wel beschikbaar stellen aan derden muv derden die in opdracht van deMINIfabriek de CAD modellen 3D printen.

8 Aansprakelijkheid
8.1 3D geprinte goederen zijn altijd bestemd voor test- of decoratieve doeleinden en derhalve niet voor normaal gebruik tenzij specifiek anders aangegeven. Dit geldt voor zowel in eigen beheer 3D geprinte goederen als door derden 3D geprinte goederen. Opdrachtgevers kunnen geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade verhalen op deMINIfabriek of derden voor het falen van geleverde producten.
8.2 Indien deMINIFabriek advies aan opdrachtgever heeft uitgebracht tav van materialen, apparatuur of productiemethodieken of andersoortige advieswerkzaamheden gerelateerd aan diensten en producten van deMINIfabriek kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen en geen aansprakelijkheid op verhalen indien het advies tot onvoorziene schade heeft geleidt.
8.3 deMINIfabriek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.4 Op deze Voorwaarden en leveringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.